A

, .
KIKO: 28
IATAEI: 32x34cm
XPMATA: 4/
YA: 12
IA. XPO: 6x30cm
XAPTI: Velvet 115gr