E .
KIKO: 26
IATAEI: 19x42cm
XPMATA: 4/
YA: 12
IA. XPO: 6x15.5cm
XAPTI: Velvet 115 gr